strona Główna

strona Główna


 
 

1.    Przyjęcia do Zakładu odbywają się na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego – skierowanie jest ważne 14 ( czternaście) dni od daty wystawienia skierowania.

2.    Wzór skierowania określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 21 grudnia 2018r. W sprawie szczegółowego sposobu postępowania w prawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego (Dz.U.2018 poz. 2475) pobierz

3.    Do Zakładu mogą być kierowani pacjenci z rozpoznaniem wg ICD10
            - F00 – F09
            - F20 – F29
            - F30 - F39
            - F70 - F79

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia nr 56/2016/DSOZ  z dnia 28.06.2016 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ze zmianami.

4.    Do skierowania należy załączyć dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie (decyzja o przyznaniu emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku pielęgnacyjnego)

5.    W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej do skierowania należy  załączyć:      
            - postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu
            - postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna
            - zgodę Sądu na umieszczenie  świadczeniobiorcy w zakładzie

6.    Prawidłowo wypisane skierowanie wraz z odpowiednimi dokumentami wymienionymi  w  pkt 4 i 5 należy złożyć w sekretariacie Zakładu.

7.    Przyjęcia do zakładu odbywają się planowo, zgodnie z prowadzoną listą osób oczekujących.

8.    Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością maja świadczeniobiorcy: 

        a. posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”
b. posiadający tytuł „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”
c. Inwalidzi wojenni i wojskowi
d. Kombatanci
e. Działacze opozycji antykomunistycznej
f. Osoby represjonowane z powodów politycznych
                                                                                                                                 

       W przypadku braku wolnych miejsc w Zakładzie  w dniu zgłoszenia przyjęcia odbywa się poza kolejnością przyjęć wynikających z listy oczekujących.

9.    Świadczenia zdrowotne udzielane w Zakładzie finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

10. Świadczeniobiorca przebywający w Zakładzie ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

11. Osoba przyjmowana do Zakładu zgłasza się w biurze socjalno statystycznym wraz a dowodem osobistym i aktualną decyzją stwierdzającą wysokość dochodu.

 

 


 

 

 

 

 


Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy
62-200 Gniezno
ul. Elizy Orzeszkowej 27
tel. 61/4262455 do 57
tel/fax 61/4262458


Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej


Umowa z
Narodowym Funduszem
Zdrowia


Aktualizacja 23.09.2015

 

email: zol@zolgniezno.com.pl